Wypożyczalnia

Oferujemy prężnie rozwijającą się wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego tj.:
· Naczyń
· Zastawy stołowej
· Sprzętu gastronomicznego
· Krzeseł
· Stołów
· Namiotów
· Fontanny czekoladowej
Warunki ogólne umów najmu zawieranych przez

k2 z siedzibą w Rykach

(obowiązują od dnia 01.02.2012r.)

 
§1 Obowiązywanie warunków
Niniejsze Warunki ogólne umów najmu są ustalone przez firmę

CHUR. i wiążą Najemców na podstawie art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.
§2 Oferta katalogowa
1) Katalogi umieszczone na stronie internetowej Wynajmującego stanowią informację handlową i nie stanowią oferty zawarcia Umowy najmu w rozumieniu art. 66 k.c.
2) Wynajmujący nie świadczy usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3) Sprzęt udostępniony Najemcy odpowiada przedstawionemu w katalogu oraz na stronie internetowej www.K2ryki.pl w zakresie swojej mocy i funkcji.
4) Sprzęt nie jest ubezpieczony przez firmę CHUR
§3 Ceny
1) Ceny podane w katalogu oraz na stronie internetowej www.K2 ryki.pl mają charakter orientacyjny.
2) Czynsz najmu płatny jest za trzy kolejne dni kalendarzowe zwane dalej „okresem najmu”.
3) W razie przedłużenia Umowy najmu czynsz płatny jest w wysokości 1/3 okresu najmu za każdy kolejny dzień najmu.
4) Do wyżej podanych należności każdorazowo dolicza się podatek VAT.
5) Przy dostawie realizowanej przez firmę CHUR do ustalonej ceny wynajmu dolicza się koszty transportu uzależnione od objętości wynajętego sprzętu i wyznaczonego odcinka w kilometrach.
6) Ustalone w Umowie najmu indywidualne upusty handlowe, rabaty, itp. nie mają zastosowania do obliczania czynszu najmu za samowolne przedłużenie Umowy najmu, opóźnienie w zwrocie sprzętu, odszkodowanie za odstąpienie od Umowy najmu, kar umownych jeżeli strony inaczej nie postanowią w Umowie najmu.
§4 Obowiązki Najemcy
1) Najemca zobowiązuje się używać wynajęty sprzęt tylko do celu uprzednio uzgodnionego i na czas uprzednio uzgodniony z firmą CHUR
2) Najemca jest obowiązany przestrzegać środków ostrożności wskazanych mu przez firmę CHUR
3) Odpowiednie zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniami i innymi szkodami od dokonania dostawy do zwrotu obciąża Najemcę.
4) Jeśli strony inaczej nie postanowiły w Umowie najmu, ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem sprzętu ciąży na Najemcy od chwili wydania mu sprzętu do chwili zwrotu Wynajmującemu. Obejmuje to również szkody powstałe w transporcie sprzętu i wynikające z wadliwego zapakowania sprzętu.
5) Najemca ponosi odpowiedzialność za wadliwe zapakowanie sprzętu również w sytuacji, kiedy transport jest zlecony przez Wynajmującego. Dotyczy to zwrotu sprzętu do siedziby Wynajmującego.
6) Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wadliwe zapakowanie sprzętu również w sytuacji, kiedy transport jest zlecony przez Najemcę. Dotyczy to dostarczenia sprzętu na adres wskazany przez Najemcę.
7) Niezależnie od zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Najemca może również uchylić się od odpowiedzialności opisanej powyżej jeśli wykaże, iż przestrzegał zalecanych przez firmę CHUR środków ostrożności w obchodzeniu się z wynajmowanym sprzętem, albo gdy szkoda powstała mimo zachowania przez niego szczególnej troski o ten sprzęt.
8) W przypadku gdy wynajmowany sprzęt zostanie utracony lub zniszczony Najemca pokrywa jego wartość według Cennika strat, stanowiącego załącznik do Umowy najmu.
9) Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego sprzętu, jak również za wszelkie niebezpieczeństwa powstałe w wyniku jego używania.
§5 Warunki dostawy
1) Dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru, do pierwszych drzwi.
2) Najemca jest obowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń, do których ma być dostarczony wynajmowany sprzęt.
3) Droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych
4) Koszty rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia sprzętu będącego przedmiotem Umowy najmu nie są zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu.
5) Najemca winien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjecie.
6) W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w Umowie najmu sprzęt zostanie odwieziony do siedziby Wynajmującego na koszt Najemcy.
7) Obowiązek sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę, który powinien skontrolować sprzęt przy odbiorze i wszelkie braki zgłosić firmie CHUR. niezwłocznie, tj. w dniu dostawy faksem lub mailem, a w razie braku innej możliwości – telefonicznie.
8) W razie stwierdzenia przez Najemcę braków ilościowych lub jakościowych sprzętu, których uzupełnienie jest w uzgodnionym przez Strony terminie niemożliwe, Najemca ma prawo proporcjonalnie obniżyć czynsz najmu.
9) Wady ilościowe i jakościowe sprzętu zgłaszane przez Najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane.
§6 Zwrot sprzętu
1) Najemca jest obowiązany zwrócić sprzęt po upływie wynajmu w takim stanie w jakim był dostarczony, a więc właściwie wyczyszczony, prawidłowo zapakowany.
2) W przypadku stwierdzenia, że sprzęt nie jest wyczyszczony, firma CHUR obciąży Najemcę kosztami czyszczenia.
3) W przypadku umownego uzgodnienia, iż czyszczenie wynajmowanego sprzętu zostanie dokonane przez firmę CHUR . Najemca jest obowiązany przygotować wynajmowany sprzęt do czyszczenia maszynowego.
4) Najemca jest obowiązany wysuszyć sprzęt i elementy wykonane z tkanin jeszcze przed ich zapakowaniem.
5) Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w magazynie firmy CHUR i jest wiążące dla Najemcy (maks. w ciągu 14 dni od daty zwrotu wynajmowanego sprzętu).
6) W razie omyłkowego zwrotu sprzętu, który nie jest własnością Wynajmującego, Najemca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Sprzęt omyłkowo przekazany Wynajmującemu będzie przechowywany w siedzibie firmy CHUR przez 30 dni. Po upływie tego terminu Wynajmujący zadysponuje sprzętem według własnego uznania.
§7 Odpowiedzialność za zwłokę
1) W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż umownie ustalony, firma CHUR naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/3 ustalonego czynszu za okres najmu.
2) W przypadku dokonanej w złej wierze zwłoki Najemcy w oddaniu sprzętu, przekraczającej 30 dni, Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę najmu i domagać się odszkodowania. Wysokość odszkodowania liczona jest od wartości wynajętego sprzętu według Cennika strat.
3) Zapis powyższy nie uchybia dalej idącym uprawnieniom Wynajmującego uregulowanym w przepisach prawa.
§8 Płatności
1) Najemca nie jest uprawniony do dokonania potrąceń wzajemnych z wyjątkiem sytuacji gdy firma CHUR zgodziła się na to w formie pisemnej, albo gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne, bądź też stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
2) Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT za przedłużenie Umowy najmu sprzętu, za utratę sprzętu i mycie sprzętu. Wynagrodzenie Wynajmującego z powyższych tytułów jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez firmę CHUR. na fakturze VAT.
3) Czynsz najmu oraz ewentualne koszty transportu, są płatne najpóźniej w chwili wydania przez firmę CHUR wynajmowanego sprzętu Najemcy, chyba że Strony pisemnie umówią się w tym zakresie inaczej.
4) Zwłoka Najemcy w zapłacie powoduje naliczenie przez firmę CHUR . odsetek ustawowych od należnej kwoty.
§9 Kaucja
1) Wynajmujący może naliczyć kaucję za wynajmowany sprzęt, w wysokości 10 % wartości zamówienia, płatną najpóźniej w momencie wydania sprzętu Najemcy.
2) Kaucja przechowywana jest w kasie firmy CHUR lub na nieoprocentowanym
3) W przypadku naliczenia kaucji, zostaną z niej potrącone wszelkie barki i uszkodzenia w sprzęcie zwracanym Wynajmującemu przez Najemcę po okresie najmu.
4) W przypadku jeśli naliczona kaucja nie pokryje kosztu wszystkich braków i uszkodzeń jakie wystąpiły w czasie najmu z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się zapłacić resztę kwoty zgodnie z otrzymaną fakturą VAT.
5) Kaucja zostanie rozliczona i zwrócona Najemcy po ostatecznym sprawdzeniu sprzętu pod względem ilościowym i wystąpienia ewentualnych uszkodzeń, najpóźniej w ciągu 21 dni liczonych od daty zwrotu sprzętu.
§10 Odstąpienie od Umowy najmu i kary umowne
1) Jeżeli Najemca lub Wynajmujący odstępuje całkowicie od Umowy najmu po jej podpisaniu ale nie później niż 10 dni przed umówionym terminem dostawy wynajętego sprzętu, Strona poszkodowana ma prawo żądać od niego kary umownej w wysokości 50% wartości zamówienia, ustalonego miedzy Stronami w Umowie najmu.
2) Jeżeli Najemca lub Wynajmujący odstępuje od Umowy najmu całkowicie lub częściowo po jej podpisaniu, później niż na 10 dni przed umówionym terminem dostawy, kara umowna wynosi 100% wartości zamówienia, ustalonego miedzy Stronami w Umowie najmu.
3) Kara umowna w przypadku niezachowania przez Najemcę warunków dostawy opisanych w §5 uniemożliwiających dokonanie dostawy przez firmę z o. o. powoduje naliczenie wynagrodzenia w wysokości 100% uzgodnionego czynszu za wynajmowany sprzęt oraz 100% uzgodnionej między Stronami płatności za transport.
4) Firma CHUR zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionego sprzętu na podobny spełniający te same funkcje.
§11 Postanowienia końcowe
1) Odstąpienie od Umowy najmu, jak również wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami ogólnymi umów najmu znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3) Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych umów najmu zostanie uznane przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków ogólnych umów najmu nie tracą mocy.
4) Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy najmu zawartej przez Najemcę z firmą CHUR jest Sąd Rejonowy w Lubinie.
5) Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych umów najmu stoi w sprzeczności do postanowień Umowy najmu zawartej pomiędzy Stronami, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia Umowy najmu.